Propozicije festivala

Selekcija AVALA TEH FEST-a predstaviće 24 dokumentarna filma u kategorijama “TURISTIČKI FILM”, “EKOLOŠKI FILM”, “HEDONISTIČKI FILM” i to po 8 iz svake kategorije.
Kategorija TURISTIČKI FILM podrazumeva filmove koji prezentuju turističke potencijale jednog područja (naglasak na prirodnim lepotama, kulturno-istorijskim spomenicima, kulturnim i drugim turističkim potencijalima).
Kategorija EKOLOŠKI FILM podrazumeva sve teme iz ekologije i zaštite prirodne i čovekove sredine.
Kategorija HEDONISTIČKI FILM podrazumeva filmove koji prezentuju proizvodnju, pripremu i uživanje u hrani i piću i ostalim pratećim sadržajima.

Svi filmovi u Selekciji biće prikazani na programu jedne od televizija u Srbiji!
Svi filmovi moraju biti prilagođeni za TV emitovanje i u HD standardu (1920×1080).
Slanjem prijave autor ili producent filma prenosi sva prava na organizatore Festivala za prikazivanje filma na TV programu.

Da biste prijavili svoj film za učešće na Festivalu, morate popuniti i dostaviti obrazac za prijavljivanje koji se nalazi na veb sajtu festivala. Filmovi i prateći video materijal treba dostaviti preko jedne od poznatih platformi (WeTransfer, FileMail i sl.), dok link za preuzimanje i eventualnu zaštitnu šifru treba obavezno navesti u obrascu za prijavljivanje.

Prijavljivanje je besplatno, kao i učešće na festivalu!

Službeni jezici AVALA TEH FEST-a su srpski i engleski.
Za sve filmove koji nisu na ovim jezicima neophodno je dostaviti dijalog-listu ili spikerski tekst na engleskom jeziku radi prevoda na srpski i za prikazivanje na TV programu.

Selektor AVALA TEH FEST izvršiće konačni izbor 24 filma za program AVALA TEH FEST-a.

Osnovni uslovi za učešće na Festivalu su:
• Trajanje filma: do 30 minuta;
• Film mora biti dostavljen u HD standardu koji odgovara za emitovanje na TV programu;
• Za Festival mogu konkurisati dokumentarni filmovi iz svih zemalja sveta;
• Filmovi koji nisu proizvedeni na srpskom ili engleskom jeziku moraju da imaju priloženu dijalog-listu ili spikerski tekst na engleskom jeziku;
• Prijavljeni filmovi ne smeju da budu stariji od dve godine, to jest u slučaju AVALA TEH FEST 2020, godina produkcije može biti 2017. ili kasnije.

ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE I DOSTAVLJANJE

Rok za prijavu filmova – slanje obrasca za prijavu, filmova i pratećeg video (skrineri, tizeri, trejleri) i ostalog materijala (fotografije iz filma, fotografije autora, dijalog-lista, spikerski tekst), jeste 30. april 2020. do 24.00 sata.

ODLUKE O SELEKCIJI FESTIVALA

• Autori ili producenti izabranih filmova za takmičarsku selekciju biće obavešteni o odluci putem elektronske pošte najkasnije do 15. aprila 2020. godine.
• Organizatori AVALA TEH FEST-a nisu u obavezi da daju komentare ili povratne informacije u vezi sa prijavljenim filmom podnosiocu prijave ili bilo kom drugom predstavniku prijavljenog filma.
• Podnosioci prijava odgovorni su za čuvanje poverljivosti podataka koji su razmenjeni u službenoj prepisci sa predstavnicima organizatora AVALA TEH FEST-a i obavezni su da ih ne otkrivaju trećim licima.
• Nakon što je odabran dokumentarni film, AVALA TEH FEST ima pravo da koristi odlomke iz filma najviše tri minuta, nacionalno i međunarodno, u promotivne svrhe.

NAGRADE i ŽIRI

(1) Najbolji sveukupni film AVALA TEH FEST-a, o kome odlučuje televizijska festivalska publika svojim glasovima dostavljenim putem SMS-a, dobiće „Grand Prix AVALA TEH FEST-a“. Uz ovu nagradu ide i novčani deo nagrade u visini od 3000 EUR.

(2) Prva nagrada – Zlatni toranj AVALA TEH FEST-a, Druga nagrada – Srebrni toranj AVALA TEH FEST-a i Treća nagrada – Bronzani toranj AVALA TEH FEST-a, biće dodeljene za prva tri filma u kategorijama: TURISTIČKI FILM, EKOLOŠKI FILM i HEDONISTIČKI FILM. Uz Zlatni toranj AVALA TEH FEST-a ide i novčani deo nagrade u visini od 2000 EUR.

(3) Plakete AVALA TEH FEST-a biće dodeljene svim ostalim filmovima koji će učestvovati u selekciji na festivalu, u svim kategorijama. O nagradama iz stava (2) odlučuje Međunarodni žiri od pet (5) članova,
stručnjaka u oblasti dokumentarnog filmskog stvaralaštva, u oblasti turističkog

novinarstva i u oblasti gastronomije. Radom Žirija AVALA TEH FEST-a rukovodiće Predsednik Žirija.
Nagradu iz stava (1), odnosno odluku o najboljem sveukupnom filmu Festivala dobijenom glasovima televizijske publike verifikuje Žiri AVALA TEH FEST-a. Sve odluke Žirija verifikuje svojim potpisom Predsednik Žirija AVALA TEH FEST-a.

PRAVA I OBAVEZE

• Prijavljivanjem filma na Festival, podnosilac prijave potvrđuje i garantuje da ima pravo da film preda AVALA TEH FEST-u i da ima ovlašćenje i saglasnost vlasnika autorskih i srodnih prava, bilo kog zaštićenog sadržaja i/ili drugog predmeta intelektualne svojine koji je u vezi sa sadržajem, koji je uključen u prijavljeni film.

• Prijavljivanjem filma na AVALA TEH FEST-u, odnosno podnošenjem prijavnog obrasca, podnosilac prijave garantuje da su sva prava u vezi sa projekcijom na AVALA TEH FEST-u jasna i nedvosmislena, da je vlasnik prava na prijavljenom delu i da je ovlašćen da prenese prava korišćenja i/ili da može da ih prenese trećim licima.

• AVALA TEH FEST, njeni predstavnici, ovlašćena lica i/ili zaposleni ne snose odgovornost za bilo kakvo neovlašćeno uključivanje bilo kog sadržaja u film koji bi mogao da bude osnova za zahteve trećih strana.

• Podnosilac prijave se obavezuje da će braniti i u potpunosti osigurati AVALA TEH FEST, sve svoje predstavnike, ovlašćena lica i/ili zaposlene, od svih potraživanja, gubitaka, štete, obaveza i troškova koji proizlaze i koji mogu da nastanu iz ili u vezi sa zahtevima trećih lica, a u odnosu na prijavljeni film.

• AVALA TEH FEST zadržava pravo da u bilo koje vreme, pre ili za vreme festivala, diskvalifikuje i izuzme bilo koji film koji podleže zahtevima trećih strana.

• Kada se prijava za učešće na AVALA TEH FEST-u jednom podnese i registruje, više ne može da se povuče, što znači da će film biti prikazan u prijavljenom sadržaju i obliku, ukoliko bude izabran za službeno takmičenje AVALA TEH FEST-a.

• Podnosilac prijave garantuje da su informacije o dostavljenom filmu tačne i da su sve potrebne informacije, materijali i drugi sadržaji dostupni AVALA TEH FEST-u.

• Reditelji, producenti i distributeri nagrađenih filmova obavezuju se da će isticati dobijenu nagradu i sam AVALA TEH FEST u zvaničnim i promotivnim materijalima, kao i tokom distribucije filma.

• Izabrani i nagrađivani filmovi mogu da koriste reklamni logo AVALA TEH FEST-a, kao i oznake: „Film iz zvanične selekcije AVALA TEH FEST-a 2020“, “Grand Prix AVALA TEH FEST-a 2020”, “Zlatni toranj AVALA TEH FEST-a 2020”, “Srebrni toranj AVALA TEH FEST-a 2020”, odnosno “Bronzani toranj AVALA TEH FEST-a 2020”. Logotipi će biti blagovremeno poslati u digitalnom obliku.

• AVALA TEH FEST zadržava pravo da napiše sopstvene tekstove za katalog, programe, letke i ostale promotivne materijale AVALA TEH FEST-a.

• Skrineri, tizeri i ostali sadržaj za prijavu se ne vraćaju. Originali filmova, master trake ili drugi originali se ne primaju!

• Činom slanja prijave za AVALA TEH FEST potvrđuje se da su pravila AVALA TEH FEST-a prihvaćena.

• Organizatori festivala zadržavaju pravo izmene pravila.

• Svi autori čiji su filmovi izabrani za takmičarski program AVALA TEH FEST-a biće dodatno kontaktirani u vezi sa učešćem u festivalskom programu, kao i u vezi sa smeštajem od strane organizacije AVALA TEH FEST-a, radi preciziranja svih detalja u vezi sa njihovim učešćem na AVALA TEH FEST-u.